การอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

156

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. งานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยนางสาวศุกร์ภานาถ สติยานุชและนางสาวอภิญญา เค้ากล้า เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 28 คน ซึ่งนักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในการเข้าอบรมในครั้งนี้ทำให้นักศึกษาสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ