โครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ : เยี่ยมชมห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

211

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ งานวิทยบริการ นำบรรณารักษ์ของสำนักวิทยบริการฯ เข้าพบผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อแนะนำการบริการของห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์และทำความเข้าใจกับบรรณารักษ์คณะในการประสานงานด้านการบริการให้แก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของคณะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการนี้ อาจารย์พีรวัส อินทวี รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและงานพัฒนาครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งการเยี่ยมชมห้องสมุดคณะนั้นเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศของงานวิทยบริการ

คลิกชมภาพเพิ่มเติม