โครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ : พบผู้บริหารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

549

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    ฝ่ายวิทยบริการ นำบรรณารักษ์ของสำนักวิทยบริการฯ เข้าพบผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อแนะนำการบริการของห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์ การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของคณะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี อาจารย์จักราวุธ สิทธิพรมมา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี ได้กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งการพบผู้บริหารสำนักฯนั้นเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศของงานวิทยบริการ