งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการโครงการอบรมแนวปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ฯ

344

วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการโครงการอบรมแนวปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ และศักยภาพในงานด้านพิธีการเพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 6 อาคาร 31 โดยมี อาจารย์ศิรประภา รัตนรวมการ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2566 นี้