การประชุมผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561

921

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ทั้ง 3 ฝ่าย หัวหน้าสำนักงานฯ หัวหน้าฝ่ายการเงินและหัวหน้าฝ่ายห้องสมุด เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน