ด้วยสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะอนุกรรมการประสานงานระดับชาติเกี่ยวกับศูนย์ภาษาซีมีโอ เรลด์ (SEMEO Regional Language Center : SEAMEO RELC) เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนฝึกอบรมของศูนย์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2567
ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://shorturl.asia/noBhR


เอกสารที่เกี่ยวข้อง