การประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษา ครั้งที่ 3/2566

10480

วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษา ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 6 อาคาร 31 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนวย วัฒนกรสิริ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและการสื่อสารองค์ เป็นประธานการประชุม ในการนี้ ได้มีคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษา เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาในระเบียบวาระต่าง ๆ ของการประชุม

คลิกชมภาพเพิ่มเติม