การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 6/2561

96

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 6/2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานในการประชุม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายวิทยบริการ อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน