สำรวจพื้นที่ในการดำเนินโครงการบริการวิชาการสำนักวิทยบริการฯ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย

81

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ไปสำรวจพื้นที่ในการดำเนินโครงการบริการวิชาการ สำนักวิทยบริการฯ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ในวันที่ 29 – 30 มกราคม 2562