ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการอบรมภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว แบบออนไลน์ โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร

4603

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการอบรมภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว แบบออนไลน์ โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร โดยมี          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวย  วัฒนกรสิริ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและการสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดการอบรม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก Mr. Tokla Moeut เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งมีการอบรมระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2567