งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับ Ms. Lee Soon Hee ครูอาสาสมัครเกาหลี จาก องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี

396

วันที่ 20 กันยายน 2566 งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนิน ดำเนินการให้การต้อนรับ Ms. Lee Soon Hee ครูอาสาสมัครเกาหลี จาก องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี Korea International Cooperation Agency (KOICA) ประจำประเทศไทย ในการเข้าฝึกปฏิบัติงานไปพร้อมกับการทำงานจริง (on-the-job-training) เป็นเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2566 ณ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ก่อนเข้าปฏิบัติงานจริงในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนวย วัฒนกรสิริ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและการสื่อสารองค์ พร้อมด้วย และ อาจารย์หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องคชาธาร ชั้น 2 อาคาร 31