งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการใช้งานระบบ Management Information System (ERP MIS) ครั้งที่ 1/2566

35

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการใช้งานระบบ Management Information System (ERP MIS) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมฉัททันต์ ชั้น 2 อาคาร 31 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ แสงอัมพร รองธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์แผนและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เป็นประธานการประชุม เพื่อกำกับติดตามให้การใช้งานระบบ ERP MIS ด้านนโยบายและแผน พัสดุ บริหารงานบุคคล การเงิน งานสารบรรณ และงานเทคนิคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ