งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการฯดำเนินการให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันสภาดินแดนโบโดแลนด์ ประเทศอินเดีย (Bodoland Territorial Council, India)

40

วันที่ 18 กันยายน 2566 งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการให้การต้อนรับ          คณะผู้บริหารจากสถาบันสภาดินแดนโบโดแลนด์ ประเทศอินเดีย (Bodoland Territorial Council, India) ที่มาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองสถาบันในอนาคตและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่นานาชาติ    โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวย วัฒนกรสิริ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและการสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย      คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องฉัททันต์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คลิกชมภาพเพิ่มเติม