ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ครั้งที่ 1

135

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 และวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ แก้ววินัด รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายภาษา ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ

คลิกชมภาพเพิ่มเติม