การประชุมการจัดทำโครงการจัดหาครุภัณฑ์รองรับการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายสำหรับหอพักนักศึกษาฯ

98

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562  เวลา 10.30 น. อาจารย์ ดร.ธัญเทพ สิทธิเสือ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษเป็นประธานการประชุมการจัดทำโครงการจัดหาครุภัณฑ์รองรับการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายสำหรับหอพักนักศึกษา อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44) และอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    (อาคาร 45) ร่วมกับรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวแทนอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ตัวแทนอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ณ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง (IT28204) ชั้น 2 อาคาร 28