การประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7/2562

146

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง (IT28204) ชั้น 2 อาคาร 28 อาจารย์ ดร.สมเกียรติ  เพ็ชรมาก รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7/2562 โดยมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้                                             1) แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                       2) การจัดทำโครงการ DLTV ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                               3) การรายงานผลการขับเคลื่อนการใช้งานบทเรียนออนไลน์ด้วยดิจิทัลคอนเทนต์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562