การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสื่อ e-Learning เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบ SRRU Platform Moodle ครั้งที่ 6/2563

127

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น. อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสื่อ e-Learning เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบ SRRU Platform Moodle ครั้งที่ 6/2563 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Microsoft Teams โดยมีคณะกรรมการพัฒนา e-Learning เข้าร่วมประชุม