งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการออกพื้นที่ให้คำปรึกษา ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (IT Clinic)

67

วันที่ 8 กันยายน 2563 อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ นำบุคลากรสำนักวิทยบริการฯและนักศึกษาสาชาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชั้นปีที่ 1 จัดโครงการออกพื้นที่ให้คำปรึกษา ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (IT Clinic) ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรโรงเรียนและ นักศึกษาเป็นอย่างดี