สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2563

86

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมงานประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อให้คนรุ่นหลังรักษาและสืบทอดวิถีปฏิบัติประเพณีดั้งเดิมของชาวสุรินทร์ เห็นถึงความสำคัญประเพณีแซนโฎนตา และการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

คลิกชมภาพเพิ่มเติม