งานวิทยบริการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การค้นคว้าเพื่อเขียนผลงานทางวิชาการและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ

88

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การค้นคว้าเพื่อเขียนผลงานทางวิชาการและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ งานวิทยบริการ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ การอบรมมีทั้งอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams และการอบรมในห้องคอมพิวเตอร์

คลิกชมภาพเพิ่มเติม