ศูนย์ภาษา จัดโครงการจัดทำแผนการยกระดับภาษาอังกฤษ เรื่อง การวิเคราะห์ SWOT ศูนย์ภาษา

80

วันที่ 17 กันยายน 2563 ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการจัดทำแผน          การยกระดับภาษาอังกฤษ เรื่อง การวิเคราะห์ SWOT ศูนย์ภาษา ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 2 อาคาร 31        โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงษ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการเปิดโครงการ    ในการนี้ได้มีอาจารย์และบุคลากร ทั้ง 8 หน่วยงานเข้าร่วมจัดทำแผนในครั้งนี้เพื่อยกระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษา