สำนักวิทยบริการเทคโนยีสารสนเทศ ดำเนินการอบรม เรื่อง การจัดการความรู้ระบบการประกันคุณภาพสู่รายบุคคล เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยงานประกันของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ

394

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักวิทยบริการเทคโนยีสารสนเทศ ดำเนินการอบรม เรื่อง การจัดการความรู้ระบบการประกันคุณภาพสู่รายบุคคล เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยงานประกันของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเวลา 08.00 – 12.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดทำ SAR ของสำนักวิทยบริการฯ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อมูลในรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ โดย ผู้ศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย     ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และเวลา 13.00 – 17.00 น. การบรรยาย เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น โดย นายนิธิธร เจริญยิ่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้

คลิกชมภาพเพิ่มเติม