สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ SWOT สำนักวิทยบริการฯ

465

วันที่ 8 กันยายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ SWOT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องโสตทัศนวัสดุ 2 ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานการเปิดการอบรม ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพา ดำเนิน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์ SWOT กลยุทธ์กับการวิเคราะห์ SWOT  และกระบวนการวิเคราะห์โครงการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนางาน

คลิกชมภาพเพิ่มเติม