งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการถ่ายทอดสด งาน Surin Poverty Forum และลงนาม MOU โครงการการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

455

วันที่ 12 กันยายน 256 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการถ่ายทอดสด งาน Surin Poverty Forum และลงนาม MOU โครงการการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้การทำงานร่วมกันกับศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องบันทายศรี ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์