การประชุมเตรียมการทดสอบภาษาอังกฤษของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ.2566

337

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 12.00 น. ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการประชุมเตรียมการทดสอบภาษาอังกฤษของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ.2566 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ แก้ววินัด รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายภาษา เป็นประธานการประชุม ในการนี้ ได้มีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาตามวาระในการเตรียมการทดสอบภาษาอังกฤษของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน