บุคลากรงานวิทยบริการ เป็นวิทยากรการอบรมฐานข้อมูลออนไลน์ให้แก่นักศึกษา

21860

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.บุคลากรงานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย นายเดชาธร จะริรัมย์ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ และนางสาวลัทธวรรณ แพงเจริญ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เป็นวิทยากรการอบรมฐานข้อมูลออนไลน์ให้แก่นักศึกษา ที่ลงทะเบียนรายวิชาทักษะการรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21 โดยมี อาจารย์ชลิตา  คำหอม และอาจารย์กิติศักดิ์ จันฤาไชย เป็นอาจารย์ผู้สอน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 28

คลิกชมภาพเพิ่มเติม