สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมถวายผ้าพระกฐินประทาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และถวายปริญญาบัตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค แด่เจ้าอาวาสวัดพยุงสุข

535

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ นำผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมถวายผ้าพระกฐินประทาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และถวายปริญญาบัตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค แด่เจ้าอาวาสวัดพยุงสุข (อภิรักษ์สุขวนาราม) ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์                                                                                                                                    ภาพ / งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คลิกชมภาพเพิ่มเติม