งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ บริการบันทึกวิดีโอพิธีถวายผ้าพระกฐินประทาน ณ วัดพยุงสุข (อภิรักษ์สุขวนาราม)

14644

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ บริการบันทึกวิดีโอพิธีถวายผ้าพระกฐินประทาน ณ วัดพยุงสุข (อภิรักษ์สุขวนาราม) ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ และเวลา 13.00 น. บันทึกวิดีโอ พิธีถวายปริญญาบัตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แด่ พระครูอภิรักษ์ธีรคุณ (สมชัย ธีรวํโส) เจ้าคณะตำบลโคกสะอาด เจ้าอาวาสวัดพยุงสุข (อภิรักษ์สุขวนาราม)