การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2567

8176

วันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้อง Study Room ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานการประชุม ในการนี้ ได้มีคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ หัวงานฝ่ายต่าง ๆ ของสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม