สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมการเข้าใช้งานแพลตฟอร์มทางการศึกษาออนไลน์ Skill Up

102

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมการเข้าใช้งานแพลตฟอร์มทางการศึกษาออนไลน์ Skill Up โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวย            วัฒนกรสิริ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและการสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดการประชุม ในการนี้ ได้มีคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ในฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมการอบรมการเข้าใช้งานแพลตฟอร์มทางการศึกษาออนไลน์ Skill Up ที่จัดขึ้นในวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ