งานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการโสตทัศนูปกรณ์ อำนวยความสะดวกในกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

250

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการโสตทัศนูปกรณ์ อำนวยความสะดวกในกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง ห้องหัสดิน ห้องไอยรา และห้องคชสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์