ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการอบรมภาษาอังกฤษ CU-TEP ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ ด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมZOOM ครั้งที่ 1/2567

544

วันที่ 13 มีนาคม 2567 ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการอบรมภาษาอังกฤษ CU-TEP ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ ด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมZOOM ครั้งที่ 1/2567 โดยมี                              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวย วัฒนกรสิริ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและการสื่อสารองค์กร เป็นประธานในการเปิดการอบรม ในการนี้ จะดำเนินการอบรม ระหว่างวันที่ 13, 20, 27 มีนาคม และวันที่ 3 เมษายน 2567 ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธีติมา พนมเสริฐ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 67 คน