การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตตำรา หนังสือ และสิ่งพิมพ์ดิจิทัล สำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2567

8490

วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตตำรา หนังสือ และสิ่งพิมพ์ดิจิทัล สำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2567 โดย                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ มอบหมายให้ อาจารย์สุภาสินี วิเชียร              รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายวิทยบริการ เป็นประธานการประชุม ในการนี้ได้มีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมพิจารณารูปแบบการจัดทำเว็บไซต์ และระบบการบริการสิ่งพิมพ์ดิจิทัลของศูนย์ฯ