การประชุมคณะกรรมการกำกับการสอบสมรรถนะดิจิทัลแบบออนไลน์ ครั้งที่ 1/2567

7902

วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกำกับการสอบสมรรถนะดิจิทัลแบบออนไลน์ ครั้งที่ 1/2567 ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx        โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ ได้มีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมพร้อมในการดำเนินการจัดสอบสมรรถนะดิจิทัลให้แก่นักศึกษา