งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการอบรมสมรรถนะดิจิทัลแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx

400

วันที่ 17 มีนาคม 2567 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการอบรมสมรรถนะดิจิทัลแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานในการเปิดอบรม ในการนี้ ได้รับเกียรติ จาก อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ วารี อาจารย์            ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก และอาจารย์สุวัฒน์ กล้วยทอง เป็นวิทยากรในการอบรม โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมอบรม          จำนวน 404 คน

คลิกชมภาพเพิ่มเติม