สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับบุคลากรจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุรินทร์

379

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ แก้ววินัด รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายภาษา รักษาราขการแทน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรศูนย์ภาษา ให้การต้อนรับบุคลากรจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุรินทร์ เพื่อหารือเกี่ยวกับ แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานที่ควบคุม ณ ห้อง Study Room ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ