งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการควบคุมระบบการนำเสนอ Presentation การบรรยายสรุปแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

276

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการควบคุมระบบการนำเสนอ Presentation การบรรยายสรุปแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567 ของ พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมล้านช้าง อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์