สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินโครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาสื่อการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนระดับปฐมวัย

2206

วันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินโครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาสื่อการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนระดับปฐมวัย ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ บริเวณ Learning Space ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการอบรม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายโกวิทย์ ชัยทัพ ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสิรินธร และผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 11 คน

คลิกชมภาพเพิ่มเติม