งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาและยกระดับ Website กิจกรรมนานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

220

วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2567 งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาและยกระดับ Website กิจกรรมนานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ฯ โดยได้รับเกียรติจาก                          รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการฯ  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวย วัฒนกรสิริ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและการสื่อสารองค์กร ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุวัฒน์ กล้วยทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ วิทยากรให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสารสื่อสาร เป็นวิทยากรให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับงานข่าวสารสื่อประชาสัมพันธ์ สู่นานาชาติ การอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบุคลากร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน Website จากคณะ ทั้ง 6 คณะ  สำนัก และ สถาบันต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการนี้