สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการสำรวจ วิเคราะห์บริบทพื้นที่และศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

562

วันที่ 29 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการสำรวจ วิเคราะห์บริบทพื้นที่และศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านหนองคันนา ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์และโรงเรียนบ้านอำปึล ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ

คลิกชมภาพเพิ่มเติม