สำนักวิทยบริการและเทคโลยีสารสนเทศ ดำเนินกิจกรรม Open ARIT & Congraulations

446

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโลยีสารสนเทศ ดำเนินกิจกรรม Open ARIT & Congraulations โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานการเปิดกิจกรรมและนำเสนอผลงานการดำเนินงานสำนักวิทยบริการฯ ณ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ได้แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวย วัฒนกรสิริ ในโอกาสดำรงตำแหน่ง              รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและการสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมรับฟังนโยบายการบริหารองค์กร              จากรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและการสื่อสารองค์กร และเวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์          ตุกพิมาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ นำผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าพบรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ ห้องประชุมคชาธาร ชั้น 2 อาคาร 31 เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามลำดับดังนี้                                                               1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ แสงอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์แผนและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ                                                                                                                                                                                  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชนิภา อุดมทวี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น                                          3. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา                            4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ จันทร์เขียว ผู้ช่วยอธิการบดีด้านศิลปะและวัฒนธรรม                                                  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ ไตรศิริวาณิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านนิติการ

คลิกชมภาพเพิ่มเติม