การประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษา ครั้งที่ 4/2566

18690

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษา ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 2 อาคาร 31 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์    ดร. อำนวย วัฒนกรสิริ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและการสื่อสารองค์ เป็นประธานการประชุม ในการนี้ ได้มีคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษา เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาในระเบียบวาระต่าง ๆ ของการประชุม