สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินประทานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

299

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ นำผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินประทานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานผ้าพระกฐินแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อเชิญทอดถวายผ้าพระกฐินประทาน ประจำปี พ.ศ. 2566 และถวายผ้าพระกฐินประทาน ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดพยุงสุข (อภิรักษ์สุขวนาราม) ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ซึ่งยอดปัจจัยที่สำนักวิทยบริการฯ ร่วมบุญผ้าพระกฐินประทานฯ เป็นจำนวนเงิน 10,704 บาท

คลิกชมภาพเพิ่มเติม