งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม และคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (DCIO) ครั้งที่ 2/2567

232

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง  สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์      เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม และคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (DCIO) ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมฉัททันต์ ชั้น 2 อาคาร 31 เพื่อรับทราบแผนการติดตั้งครุภัณฑ์รองรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รวมทั้งสิ้น 302 ตัว การพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงการใช้งานระบบ Management Information System (ERP MIS) และการดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่อดิจิทัล Thai University Consortium ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คลิกชมภาพเพิ่มเติม