สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ และกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

367

วันที่ 16 มิถุนายน 2567 เวลา 10.15 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ และกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ นำผู้บริการ และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับงานบริการของสำนักวิทยบริการฯ ทั้ง 5 หน่วยงานภายใน ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 อาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการ