งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมสมรรถนะดิจิทัล (Exit Exam) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ (กศ.บป) รหัส 64

248

วันที่ 16 มิถุนายน 2567 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมสมรรถนะดิจิทัล (Exit Exam) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ (กศ.บป) รหัส 64 ทุกหลักสูตร และนักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษา ที่ยังสอบไม่ผ่าน ด้วยระบบการจัดสอบออนไลน์ e-testing ผ่านโปรแกรม Cisco wEbex ในการนี้ ได้รับเกียรติ จาก อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ วารี อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก และอาจารย์สุวัฒน์ กล้วยทอง เป็นวิทยากรในการอบรมความรู้ในครั้งนี้