งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าใช้งานแพลตฟอร์มทางการศึกษาออนไลน์ Skill Up

238

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าใช้งานแพลตฟอร์มทางการศึกษาออนไลน์ Skill Up แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ที่สอนรายวิชา GE บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ จากศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ และจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมบันทายศรี       ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 44) โดยเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กับบริษัท Starlight Education Group Ltd.

คลิกชมภาพเพิ่มเติม