งานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์ผลิตตำราฯ

2984

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 งานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์ผลิตตำรา หนังสือ และสิ่งพิมพ์ดิจิทัล ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ ไตรศิริวาณิชย์ ประธานกรรมการมอบหมายให้ นางสาวมณีกุล ดารา ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุม ในการนี้ได้มีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาตามวาระการประชุม