สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจติดตามและประเมินผลระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2566

162

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจติดตามและประเมินผลระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2566        (วงรอบ 1 มิถุนายน 2566 – 31 พฤษภาคม 2567) ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ และนำเสนอข้อมูลของสำนักวิทยบริการฯ ให้คณะกรรมการฯ ได้ทราบในเบื้องต้น โดยลำดับต่อมาผู้บริหาร บุคลากร ได้ตอบคำถามตามตัวบ่งชี้ต่างๆตามลำดับ ซึ่งคณะกรรมการในตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประกอบด้วย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตใส            คล่องพยาบาล ประธานกรรมการ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา พินศรี กรรมการ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม หอมคำ กรรมการและเลขานุการ 4. นางสาวอำภา เทียมวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

คลิกชมภาพเพิ่มเติม