งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการสอบสมรรถนะดิจิทัล (Exit Exam) รอบที่ 2

171

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 15.00 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการสอบสมรรถนะดิจิทัล (Exit Exam) รอบที่ 2 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ (กศ.บป) รหัส 64 ทุกหลักสูตร และนักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษา ผ่านระบบ e-testing